Политика за защита на личните данни

Ай Ди Гарден ЕООД, ЕИК: 205492739, с адрес: гр. София, ж.к. Горна баня, ул. Бойчо Бойчев № 57, ДДС № BG205492739, тел.: 0889 66 41 64, представлявно от Иван Димитров, прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост "Администратор".

Като администратор на лични данни, Ай Ди Гарден ЕООД събира и обработва определена информация за физически лица.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда, как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

I. Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. Ай Ди Гарден ЕООД, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:

- личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на заявяване на поръчка онлайн в онлайн магазина idgarden-bg.com чрез поставянето на съответната отметка;

- личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Регистрирайки се в онлайн магазина idgarden-bg.com, с което потребителят въвежда доброволно лични данни, като потребителско име, e-mail и парола, се приема, че потребителят се съгласява на посочения от него имейл, да получава рекламни съобщения за промоционални и/или нови продукти, предлагани в онлайн магазин idgarden-bg.com. Потребителят има право по всяко време, да уведоми по имейл Ай Ди Гарден ЕООД, че не желае да поучава имейли с рекламна цел.

- личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел съставянето на потребителски профил, клиентът попълва потребителско име, e-mail и парола. С цел изпълнението на поръчките на клиента заедно с данните от регистрацията му се събират и данни: лични имена, адрес за доставка, телефонен номер.

- всеки потребител е длъжен да следи за точността на личните данни, които предоставя и при необходимост да ги поддържа в актуален вид. Онлайн магазинът idgarden-bg.com позволява всеки потребител да види предоставените от него лични данни в негов профил и ако е нужно, сам да ги корегира.

- личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Ай Ди Гарден ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина idgarden-bg.com. След изтичането на този срок, Ай Ди Гарден ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. Данните на потребители, които са направили поръчка без регистрация, се пазят за срок от 1 месец от датата на поръчката, с цел да бъде възможно следпродажебното обслужване на потребителя - време за доставка, възможност за рекламация, връщане на продукта и др. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на ангажиментите, които има едната или двете страни по договора (поръчката) за период, не по-дълъг от необходимия за това;

- личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

II. Цели на Политиката

Настоящата Политика цели Администраторът да:

– бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
– установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;
– установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
– защитава правата на персонала, клиентите и партньорите;
– бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
– установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
– бъде защитен при риск от нарушения.

III. Обхват

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има връзка, иска да установи бизнес контакт или са ползватели на онлайн-магазина idgarden-bg.com.

IV. Събиране на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Цели на събирането на данните

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

  1. За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, вкл. за:

– изготвяне на всякакви документи;
– за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, e-mail или по всякакъв друг законосъобразен начин;
– за доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
– за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които Администраторът е страна;
– за обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
– за изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация;

  1. За маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
  2. За статистически цели.

Събиране на данните

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от Администратора при регистрация на потребителите в онлайн магазина idgarden-bg.com и при извършване на онлайн поръчка през онлайн магазина, в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данък добавена стойност и др. и условията, посочени в търговски договор със съответния клиент чрез: хартиен носител – писмени документи (вкл. пълномощни, договори, запорни съобщения, банкова информация и др.), по електронна поща – предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор и/или чрез попълване на регистрационна форма.

V. Обработване на личните данни

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Администраторът събира и използва лична информация, за да разбере по-добре нуждите и интересите на клиентите и да предложи по-добро обслужване. В допълнение към информацията, която клиентите предоставят, онлайн магазинът idgarden-bg.com може също така да събира информация по време на потребителската сесия в онлайн магазина чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Данните и личната информация, предоставена от потребителите, се използва от idgarden-bg.com за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки за продукти и услуги.

Информацията, която събира онлайн магазинът idgarden-bg.com, за да разбере потребностите и интересите на своите клиенти, помага да бъде направено посещението на всеки потребител последователно и персонализирано. Например, Администраторът може да използва личните данни на потребителя, за да:

  • помогне при изпълнение на поръчка;
  • информира относно продукти или услуги;
  • предостави услуги и поддръжка;
  • извести за нови услуги или други ползи;
  • предостави персонализирани промоционални оферти;
  • избере съдържание, което да бъде показано на потребителя;

Данните, които потребителите предоставят, са: име, фамилия, адрес за доставка, е-mail, телефонен номер, данни на фирма, ако представляват такава или ако желаят издаване на фактура.

Ние ценим високо личното пространство на своите клиенти. Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са поверителни и не се предоставят на трети лица. Изключение прави само предоставяне на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, адрес за доставка. Данните могат да бъдат предоставени и ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби. Ако имате въпроси относно Вашите лични данни или желаете да промените нещо в тях, можете да се свържете с екипа на Ай Ди Гарден ЕООД чрез имейл id_garden@abv.bg или на телефон 0889 66 41 64.

Когато исканията на лицето са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повтаряемост, Администраторът може или:

- да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията, или предприемането на исканите действия, или

- да откаже да предприеме действия по искането;

VI. Регистриране и сигурност на потребителския профил

Регистрация.

В онлайн магазин idgarden-bg.com потребителят може да поръча като гост или чрез регистрация. Регистрирайки се, потребителите използват много предимства като запомняне на въведените данни за повторно ползване  и  запомняне на направените от тях поръчки.

При своята регистрация потребителят се задължава да предостави точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновява своевременно така, че да я запазва точна, вярна и пълна.
Чрез регистрационната форма Администраторът събира следния тип информация:

  • персонална: потребителско име, e-mail и парола.

Информацията бива използвана от онлайн магазин idgarden-bg.com за връзка и комуникация по e-mail.

Сигурност на профила.

Онлайн магазинът idgarden-bg.com препоръчва на своите клиенти да използват сложни пароли и да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат в онлайн магазина, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на онлайн магазина чрез този акаунт.

Чрез използването на онлайн магазина, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта, е необходимо незабавно да информира Администратора за това.

VII. Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които онлайн магазин idgarden-bg.com отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът (чрез съответния служител), без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

VIII. Унищожаване

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски, се съхраняват от Администратора в следните срокове:

– ведомости за заплати – 50 години;
– счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
– документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
– всички останали носители – 5 години.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител - чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството.

IX. Допълнителни разпоредби

По смисъла на настоящите вътрешни правила:

1. "Администратор на лични данни" е Ай Ди Гарден ЕООД, с ЕИК: 205492739, като действия от името на администратора осъществява Иван Димитров.

2. Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.

Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

Дата на публикуване: 31.08.2020